ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАЯН-ӨЛГИЙ АРДЫН ЭЛЧ


Уах Хыдырма

Сарай Айнагүл

Төрсөн   1961
Төрсөн газар   Баян-Өлгий аймгийн Өлгий хот
Үндэс угсаа   Казах

Гэр бүл
Гэр бүлтэй, 3 хүүхэдтэй

Боловсрол
Эрх зүйч, дээд

Ажлын туршлага

1985-2000 онд Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт, 2000-2012 онд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт Хууль зүйн хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтэн, 2012-2013 онд Дэд бүтцийн яамны харъяа ГТХЗНТ-д хуулийн зөвлөх, 2014 оноос ЖСКМ ХХК-д хуулийн зөвлөх, менежерийн албыг хашдаг. 2006 оноос Нийгмийн сайн сайхны төлөө үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, эмэгтэйчүүдийн нийгмийн идэвхийг дээшлүүлэх чиглэлээр төрийн бус байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байна.ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.