ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ҮНДЭСНИЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ОРХОН АРДЫН ЭЛЧ


Цэрэнсамба Даваацэрэн

Төрсөн   0
Төрсөн газар   Өмнөговь аймаг Номгон сум
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Ам бүл 5
ТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД
ТАНИЛЦУУЛГА

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.