ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Гул шар

Ганбат Төмөрсүх

Төрсөн   0
Төрсөн газар   Дорнод аймаг
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
7

Боловсрол
Эрх зүйч, Дээд

Ажлын туршлага

Очирт Сэргээн Босголт ХХК-ийн Гүйцэтгэх захиралТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.