ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ АРДЫН ЭЛЧ


Дэлгэр Дэлгэрбат

Төрсөн   1900
Төрсөн газар  
Үндэс угсаа  

Боловсрол
Хуульч эрхзүйч

Ажлын туршлага

 Баянгол дүүргийн ИТХ-ын даргаТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.